Meie tugevused on:

 • parimad ja õnnelikud õpetajad;
 • heal tasemel ja õhinapõhine õppekava, projektõpe
 • meie õpetajaid nõustab lasteaia psühholoog Kaidi

Õpetajad

 • Valime oma maja õpetajateks inimesed, kelle silmad säravad ja süda hoiab laste poole.
 • Peame oluliseks meeskonna kovisiooni kohtumisi , et meie omavaheline koostöö oleks väga hea ja et õpetaja tunneks end oma tööl hästi.
 • Me anname lapsele ja lapsevanemale aega harjuda lasteaiaga, rakendades rahulikku ja leebet kohanemismetoodikat.
 • Meie õpetajad saavad  lastega hästi läbi. Tule vaatama!
 • Me julgustame õpetajaid andma tagasisidet, et luua hea side lasteaia ja perekonna vahel.
 • Meie assistendid on pühendunud lastele. Nad ei tegele rühmaruumide koristuse ega nõudepesuga. Nende töödega aitavad meid  perenaine Olga ja majahaldjas Svetlana.

Õppekava

 • Me ergutame lapsi õppetöös omavahelisele koostööle. Lisaks teadmistele arendame seeläbi ka inimlikkust ja läbisaamist.
 • Viime õppetööd läbi mänguliselt ja õhinapõhiselt, et säilitada lapse tahet teadmisi omandada, ka hilisemas elus. Praktiseerime projektõpet. 
 • Töö paremaks läbiviimiseks on rühmaruumid ümber korraldatud tegevuskeskusteks. See annab hea võimaluse nii töö individualiseerimisel kui ka grupitöö korraldamisel.
 • Peame oluliseks head ettevalmistust kooliks. Et üleminek lasteaiast kooli oleks veelgi sujuvam,  teeme koostööd Emili kooliga.

Koostöö psühholoogiga

Meie jaoks on tähtis, et iga laps Kalli-kalli lasteaias tunneks end hästi ja tema ümber oleksid teadlikud ja toetavad täiskasvanud.  Seepärast teeb Kalli-kalli lasteaed koostööd psühholoogiga, kes nõustab rühmaõpetajaid nende igapäevatöös lastega ning veab eest kovisiooni  gruppe lasteaia õpetajatele, assistentidele ning lasteaia juhtidele. 

Ja veel... :)

 • Meil on tavapärasest väiksemad rühmad, kus on kuni 17-20 last, kellega tegeleb suure osa päevast kolm täiskasvanut.
 • Õpetajad saadavad oma rühma vanematele igal reedel kirja möödunud nädala tegevustest.
 • Lapsevanem saab põhjalikku tagasisidet oma lapse kohta läbi vähemalt kord õppeaastas toimuva perevestluse ning igal kevadel koostatava lapse arengukirjelduse.
 • Meil on lai huviringide valik.
 • Lastele, kes lõunaund enam ei vaja, leiame alternatiivset tegevust.


Missioon
Meie missioon on olla lasteaed, kuhu iga laps tahab tulla.


Visioon
Meie visioon on olla lapsevanemate hulgas hinnatud ja hea mainega eralasteaed, võimaldades järjepidevat õppimist mängu ja loovtegevuste kaudu.

Väärtused
KALLI - Koostöö
Et meie lasteaed oleks turvaline ja meeldiv paik kõigi jaoks, peame väga oluliseks koostööd lapsevanematega. Me anname vanemale tagasisidet tema lapse toimetuste ja saavutuste kohta lasteaias läbi igapäevaste vestluste, viime läbi perevestluseid ja koostame kord aastas arengukirjeldused. Reedeses e-kirjas saavad lapsevanemad tagasiside nädala jooksul tehtu kohta. Rühmadel on omad FB grupid, kus jagatakse meeleolukaid fotosid päevategemistest. Kaasame vanemaid õppetöösse läbi väljasõitude ja sündmuste korraldamise ning kutsume lapsevanemaid rühma "Salapäraseks lugejaks".
Lasteaia igapäevatöö paremaks muutmiseks on oluline tugev meeskonnatöö ja kõigi töötajate kaasatus lasteaia arendamisse.

KALLI – Avatus
Väärtustame oma kollektiivis üldist avatud ja positiivset suhtumist. Lasteaed on avatud lapsevanematele, kes on meie juures alati oodatud, seda toetab meie töötajate sõbralikkus, hea suhtlemisoskus ja pädevus. Väärtustame paindlikku ja loovat suhtumist uutesse ideedesse ja muutustesse ning parima kogemuse jagamist. Oleme avatud koostööks teiste lasteaedade ja oma partneritega.
Märkame ja tunnustame!

KALLI – Lapsest lähtumine
Meie töös on kõige olulisem laps. Me tahame oma lasteaias pakkuda talle parimat mängu- ja õpikeskkonda ning arenemisvõimalust. Peame oluliseks kasutada ära lapseea loomulikku uudishimu ja õppimisvõimet ning tegeleda temaga aktiivselt. Igale lapsele lähenetakse meie lasteaias individuaalselt, arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve ja erivajadusi. Lapsega suhtlemisel laskume tema tasandile, kuulame alati ära ka tema arvamuse ja arvestame sellega.

KALLI– Loovus
Me ei paku lastele valmis lahendusi, vaid innustame neid ise mõtlema ning teadmisi ja oskusi omandama. Kaasame lapsed ka igapäevase tegevuse planeerimisse ja anname lapsele võimaluse ise valikute tegemiseks. Pakume põnevaid tegevusi ja ettevõtmisi, et avardada mudilase silmaringi ning panna ta mõtlema maailma asjade üle. Laps õpib läbi kogemuse ja ta peab saama kõike ise järele proovida. Me soodustame aktiivset tegutsemist ja väldime liigseid piiranguid.

KALLI - Iseseisvus
Märkame lasteaia päeva jooksul erinevaid tegevusi, mida laps on valmis ise tegema. Julgustame uusi oskuseid õppima ju tunnustame õppimise protsessi.