Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaias on avatud logopeedi kabinet, kus logopeedi
teenust pakub Logopeediline Nõustamine OÜ kaudu logopeed
Liina Velner 
https://glossus.eu/liina-velner/.

Logopeediline teraapia on suunatud õppimis-, kõne-, keele- ja kommunikatsioonihäiretega inimeste abistamisele. Eesmärgiks on lapse iseseisvus ja parem hakkamasaamine igapäevaelus.

Tegeleme järgmiste seisunditega:
Lugemisraskus
Kirjutamisraskus
Spetsiifiline kõnearengu häire
Hääldushäire
Kõne sujuvuse häire
Autismispektrihäire
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
Intellektihäire
Kõnekaotus ehk afaasia

Lähtume võrgustikutöö põhimõttest. Eeldame, et kõik kliendiga kokkupuutuvad isikud teevad omavahel koostööd. Kasutame teenuse osutamisel parimaid teaduspõhiseid
vahendeid, meetodeid ja võtteid Teie või Teie lähedase abistamiseks:

  1. Hindame hetkeolukorda
  2. Kaardistame selle (sh logopeedilise teraapia eesmärkide seadmine)
  3. Nõustame klienti ja tema lähedasi (õpetajad, tugiisikud jne)
  4. Suuname vajadusel teiste spetsialistide juurde (kõrva-nina-kurguarst, psühhiaater, audioloog, müofunktsionaalne terapeut, suu-, näo- ja lõualuu kirurg, ortodont jms)
  5. Anname soovitusi ja harjutusi kõne- ja suhtlemisoskuse toetamiseks
  6. Viime läbi individuaalseid logopeedilise teraapia seansse
  7. Vajadusel väljastame kirjaliku kokkuvõtte tehtud tööst (eritariifi alusel).
Logopeediline Nõustamine OÜ pakub logopeediteenust ainult tasulise erateenusena.